Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Αχρείαστα να είναι αλλά ας τα ξέρουμε:Διαταγή πληρωμής – Κατάσχεση – Πλειστηριασμός – Ένδικα μέσα – Τειρεσίας

Διαταγή πληρωμής – Κατάσχεση – Πλειστηριασμός – Ένδικα μέσα – Τειρεσίας
1) διαταγή πληρωμής σε βάρος του Δημοσίου, ΟΤΑ κλπ2) διαταγή πληρωμής – επιταγή η λειτουργία της αγοράς3) Πρώτο Μέρος – Διαταγή Πληρωμής – Βασικές Προϋποθέσεις Έκδοσης – Επιδόσεις – Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η διαταγή πληρωμής είναι μια δικαστική επιταγή που εκδίδει ο δικαστής, με την οποία διατάζει τον οφειλέτη να πληρώσει στο δανειστή το πρόδηλο χρηματικό χρέοςτου. Και είναι αυτό πρόδηλο, όταν το παραγωγικό γεγονός του χρέους αυτού προαποδείχνεται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει δεσμευτική αποδεικτική δύναμη. «Κώστας Μπέης, Πολιτική δικονομία > Μαθήματα Πολιτικής Δικονομίας – Θεμελιακές Έννοιες >«Η πράξη αυτή καταχωρίζεται σε δημόσιο έγγραφο που δημιουργεί μαχητό τεκμήριο ενοχής του οφειλέτη. Για το λόγο αυτό, η διαταγή πληρω­μής είναι εκτελεστός τίτλος (631 και 904 §2 εδ. ε’).Πλεονεκτήματα Διαταγής πληρωμής:1) Αποτελεί εκτελεστό τίτλο. (Εκτελεστός τίτλος=η δυνατότητα του δανειστή να επιχειρήσει την έναρξη της εκτέλεσης και την επίταξη του ποσού που του οφείλεται επιβάλλοντας κατάσχεση και ορίζοντας πλειστηριασμό)2) Εκδίδεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν απαιτείται προσδιορισμός δικασίμου ούτε διεξάγεται συζήηση σε ακροατήριο. (Πινάκιο-συζήτηση= Ο προσδιορισμός της συζήτησης σε χρόνο μεταγενέστερο από την κατάθεση της αίτησης).3) Περιορίζεται το κόστος. Απλή κατάθεση, δικαστικό ένσημο και κοινοποίηση στον οφειλέτη για να ξεκινήσουν οι προθεσμίες (κόστος μίας αγωγής=σύνταξη κατάθεση κοινοποίηση, παράβολο συζήτησης δικαστικό ένσημο, πιθανότητα εφετείου, προσδιορισμός δικασίμου, παράβολα και αμοιβές δικηγόρων στο Εφετείο)4) Ελαφρύνει το δικαστήριο καθώς ο όγκος των χρηματικών απαιτήσεων των δανειστών είναι τεράστιος. Υπολογίζεται ότι εάν δεν υπήρχε η διαδικασία των Διαταγών πληρωμής οι χρηματικές απαιτήσεις με την υπάρχουσα κατάσταση θα προσδιοριζόταν σε τακική δικάσιμο μετά από 5 χρόνια σε πρώτο βαθμό!!!5) ικανοποιείται η απαίτηση του δανειστή όσο το δυνατό συντομότερα. Βέβαια θα πρέπει να αποδεικνύεται παραχρήμα το βέβαιο και εκκαθαρισμένο της απαιτήσεώς του.6) είναι αμέσως εκτελεστή και η άσκηση ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής.(Αναστολή= η δικαστική διαδικασία που πρέπει να κινήσει ο οφειλέτης (Ασφαλιστικά μετρα) όταν πιθανολογείται ότι η ανακοπή του για την εξαφάνιση της διαταγής πληρωμής είναι βέβαιη,)Μειονεκτήματα1) Η δυνατότηα ανακοπής από τον οφειλέτη. (Ανακοπή = η προσπάθεια του οφειλέτη να εξαφανίσει την διαταγή πληρωμής με την έκδοση δικαστικής απόφασης.)2) Η διαδικασία της εκδόσεως διαταγής πληρωμής δεν αποτελεί διαγνωστική διαδικασία. Ο δανειστής έχει την δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ της τακτικής διαδικασίας (χρονοβόρα αλλά ανοίγει τακτική δίκη) και της διαταγής πληρωμής. (δαγνωστική διαδικασία= το αποτέλεσμα της εκδίκασης ενός αντικειμένου διαφοράς από τακτικό δικαστή, το οποίο παράγει δεδικασμένο μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.) (tip: εαν η διαταγή πληρωμής κοινοποιηθεί στον οφειλέτη 2 φορές χωρίς να αντιδράσει ο οφειλέτης με ανακοπή τότε αποκτά δύναμη δεδικασμένου και προσβάλλεται μόνο με αναψηλάφιση.)Συμπερασματικά η διαταγή πληρωμής είναι ένα νομικό εργαλείο για την ταχύτερη ικανοποίηση του δανειστή. Ταυτόχρονα όμως είναι και μία παγίδα, την οποία εάν δεν προσέξεις θα εμπλακείς σε μία διαδικασία ανακοπών που στο τέλος εάν την ακυρώσουν θα επιβαρυνθείς με όλα τα μέχρι τότε έξοδα καθώς και την επιπλέον δικαστική δαπάνη των δικαστηρίων που διεξήχθησαν.2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΑΤΑΣΧΕΣΗ – ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Περί κατασχέσεως – Πλειστηριασμού.1) Η κατάσχεση είναι η διαδικασία που ακολουθεί την κοινοποίηση της διαταγής πληρωμής.2) Για την νομιμότητα της επιβολής της πλην των λοιπών απαιτείται να εγγραφεί μετά από τρεις εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησής της.3) Τη διαδικασία την κινεί ο δανειστής που ονομάζεται επισπεύδων, ενώ την επιμέλεια εγγραφής και τον ορισμό του πλειστηριασμού τον αναλαμβάνει ο δικαστικός επιμελητής.4) Για να μπορέσει να επιβληθεί κατάσχεση θα πρέπει να βρεθούν περιουσιακά στοιχεία (κινητά ακίνητα άυλα, χρήματα ακόμη και στα χέρια άλλου, επιχείρηση, ειδικά περιουσιακά στοιχεία) στο όνομα του οφειλέτη είτε είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο-εταιρεία.5) Η κατάσχεση στη πράξη σημαίνει γνωστοποίηση στον οφειλέτη ότι κάποιο περιουσιακό του στοιχείο έχει προσωρινώς δεσμευτεί από τον δανειστή του, ο οποίος δανειστής θα επιχειρήσει να το εκπλειστηριάσει προκειμένου από την αγορά του σε πλειστηριασμό να ικανοποιήσει την απαίτησή του.6) Μετά τη κατάσχεση ο δικαστικός επιμελητής ορίζει ημερομηνία πλειστηριασμού και τη γνωστοποιεί στον οφειλέτη και τη δημοσιεύει στις εφημερίδες.7) Οι πλειστηριασμοί πλέον διεξάγονται στο ειρηνοδικείο της έδρας του εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου με κλειστές σφραγισμένες προσφορές.8 ) για να σταματήσει η διαδικασία του πλειστηριασμού προσωρινά ή μόνιμα πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες.8α) Πέντε εργάσιμες ημέρες πριν τον πλειστηριασμό να να κατατεθεί ανακοπή διόρθωσης της τιμής πρώτης προσφοράς. (Με αυτή τη διαδικασία διορθώνεται η πρώτη προσφορά του εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου, οπότε και καθορίζεται από το δικαστήριο η αξία του αντικειμένου της διαφοράς. Γιατί την εκτίμηση της αξίας του εκπλειστηριαζομένου την διενεργεί ο δικαστικός επιμελητής.)8β)Πέντε εργάσιμες ημέρες πριν το πλειστηριασμό μπορεί να ασκηθεί η ανακοπή του άρθρου 1000 ΚΠολΔ. Δηλαδή να ανασταλεί επί ένα εξάμηνο ο πλειστηριασμός με τη προϋπόθεση καταβολής τουλάχιστον του 1/4 της απαίτησης και των εξόδων φυσικά του πλειστηριασμού και εφόσον πιθανολογηθεί ότι θα εξοφληθεί η απαίτηση.8γ) Πέντε εργάσιμες ημέρες πριν το πλειστηριασμό μπορεί να κατατεθεί η «βαριά αναστολή» που σταματάει τη διαδικασί του πλειστηριασμού μέχρι να συζητηθεί από το τακτικό δικαστήριο η βασιμότητα της ανακοπής για την εξαφάνιση όλων των πράξεων της εκτέλεσης.3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΕνδικα ΜέσαΈνδικα μέσα είναι η δυνατότητα του οφειλέτη να αμυνθεί κατά της διαδικασίας της εκτελέσεως (επίδοση επιταγής προς πληρωμή, κατάσχεση, πλειστηριασμός) προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη με τη δυνατότητα της ανακοπής.1) Ανακποπή κατά της διαταγής πληρωμής. (προσβάλεται η ίδια η διαταγή πληρωμής για λόγους που αφορούν ελαττώματα σε αυτήν αλλά και για λόγους που αφορούν την απαίηση και για λοιπούς λόγους.)2) Ανακοπή κατά της επιταγής προς πληρωμή. (Με την επιταγή προς πληρωμή ξεκινά η διαδικασία. Σε αυτή τη φάση ο δανειστής σου επιτάσσει την καταβολή της απαιτήσεώς του και σε προειδοποιεί ότι εάν δεν εξοφληθεί η απαίτηση θα προχωρήσει σε κατάσχεση)3) Ανακοπή κατά της κατασχετήριας έκθεσης (βλ. παραπάνω. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2, 8α, 8β, 8γ. Επιχειρείται η η εξαφάνιση της κατασχετήριας έκθεσης για διάφορους λόγους σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. άσκησής της)4) Παράλληλα δίδεται η δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων όταν πιθανολογείται η ευδοκίμηση της ήδη ασκηθείσας ανακοπής, οπότε και είναι επιζήμια για τον οφειλέτη η συνέχιση της διαδικασίας.Με τις ανακοπές γίνεται η ύστατη προσπάθεια του οφειλέτη να σταματήσει τη διαδικασία του πλειστηριασμού , ευελπιστώντας την ακύρωση όλων των πράξεων της εκτέλεσης που έχουν διενεργηθεί μέχρι εκέινη τη στιγμή.4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΕΙΡΕΣΙΑΣ – Η ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Στην ελληνική μυθολογία ο Τειρεσίας ήταν περίφημοςμάντης από τη Θήβα, γιος του Ευήρους και της Χαρικλούς. Η κυρίως δράση του Τειρεσία τοποθετείται στη Θήβα, όπου υπήρχε οιωνοσκοπείο του, ενώ το μαντείο του βρισκόταν στον γειτονικό Ορχομενό. Ο Τειρεσίας ήταν ο επίσημος σύμβουλος των βασιλέων της Θήβας και διεδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον μύθο του Λαΐου και του Οιδίποδα.Στη σύγχρονη πραγματικότητα είναι ένας φορές καταγραφής δεδομένων οικονομικού χαρακτήρα για ιδιώτες και επιχειρήσεις.Με την έκδοση της διαταγής πληρωμής ο οφειλέτης δεν εγγράφεται αυτόματα στις Μαύρες λίστες του του ΤΕΙΡΕΣΙΑ.Σε περίπτωση που η Διαταγή πληρωμής έχει εκδοθεί με βάση μία επιταγή ή συναλλαγματική ή γενικά πιστωτικό τίτλο τότε η εγγραφή έγινε από την Τράπεζα που σφράγισε την επιταγή αφού παρήλθε το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την οριστική εγγραφή.Η εγγραφή στα μητρώα του ΤΕΙΡΕΣΙΑ γίνεται με την καταχώρηση από τον δικαστικό επιμελητή της εκθέσεως επιδόσεως (πρέπει να κοινοποιηθεί στον οφειλέτη) της ΔΠ στα οικεία βιβλία του δικαστηρίου εκδόσεως της διαταγής πληρωμής (Ειρηνοδικείο ή Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από την έκδοσή της. άρθρο 630Α ΚΠολΔ.ΔΕΝ εγγράφονται στο ΤΕΙΡΕΣΙΑ οφειλές που δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 1000 ευρώ και οφειλές που εξοφλήθηκαν μέχρι 3000 ευρώ υπό προϋποθέσεις«Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς για οφειλές που δεν έχουν εξοφληθεί,

εφόσον δεν υπερβαίνουν στο σύνολο τους τα χίλια ευρώ, δεν εμφανίζονται στα

αρχεία μεταδιδόμενων πληροφοριών. άρθρο 4 παρ.2 Ν.3816/2010,ΦΕΚ Α 6/26.1.2010.««Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς για οφειλές που έχουν εξοφληθεί,

εφόσον δεν υπερβαίνουν στο σύνολο τους τις τρεις χιλιάδες ευρώ και δεν

υπερβαίνουν τις τρεις καταχωρίσεις, δεν εμφανίζονται στα αρχεία

μεταδιδόμενων πληροφοριών.Για την διαγραφή τώρα απαιτούνται τα κάτωθι:Η συμπλήρωση πληροφορίας σχετικής με Διαταγή Πληρωμής είναι δυνατή:Α. Εάν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση ακύρωσης της Διαταγής Πληρωμής, η οποία όμως δεν κατέστη τελεσίδικη.

Για τη συμπλήρωση της πληροφορίας απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης.Η συμπλήρωση γίνεται με την ένδειξη «ακυρώθηκε» στο όνομα του προσώπου που άσκησε τη σχετική ανακοπή προς ακύρωση της διαταγής πληρωμής.Β. Εάν έχει ασκηθεί ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής.

Για τη συμπλήρωση της πληροφορίας απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από επικυρωμένο αντίγραφο της κατατεθείσης στο αρμόδιο δικαστήριο ανακοπής και της έκθεσης επιδόσεως της.Η συμπλήρωση γίνεται με την ένδειξη «ασκήθηκε ανακοπή» στο όνομα του προσώπου που άσκησε τη σχετική ανακοπή.Γ. Εάν η Διαταγή Πληρωμής εξοφλήθηκε η εξ αυτής σχετική υποχρέωση.

Για τη συμπλήρωση της πληροφορίας απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από:α. Το Α΄ Απόγραφο Εκτελεστό της Διαταγής Πληρωμής (προς επίδειξη), ή επικυρωμένο αντίγραφο της διαταγής πληρωμής φέρον πράξη εξόφλησης από τον αιτούντα τη Διαταγή Πληρωμής με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια Αρχή ή από το δικηγόρο που αιτήθηκε την έκδοση της διαταγής πληρωμής με σφραγίδα και υπογραφή του, είτε

β. Συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης. είτε

γ. Εάν η Διαταγή Πληρωμής έχει εκδοθεί με αίτηση Τράπεζας αρκεί, αντί των παραπάνω δικαιολογητικών ( α ή β ), έγγραφη βεβαίωση της ότι η Διαταγή Πληρωμής εξοφλήθηκε, αποστελλόμενη στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από την Τράπεζα, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου προς αυτήν.

Η συμπλήρωση γίνεται με την ένδειξη «εξοφλήθηκε». Επισημαίνεται ότι όταν έχει εξοφληθεί από οπισθογράφο, τριτεγγυητή ή εκδότη συναλλαγματικής, από οπισθογράφο επιταγής καθώς και από πρόσωπο που δεν είναι ο κύριος υπόχρεος της απαίτησης βάσει της οποίας εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, συμπληρώνεται στο όνομα του κυρίως υπόχρεου με την ένδειξη «εξοφλήθηκε από μη κυρίως υπόχρεο».Διαγραφή Δεδομένου

Η διαγραφή πληροφορίας σχετικής με Διαταγή Πληρωμής είναι δυνατή:Α. Εάν η Διαταγή Πληρωμής έχει ακυρωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ή έχει εκδοθεί με βάση πιστωτικό τίτλο η υποχρέωση εκ του οποίου έχει ακυρωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή έχει εκδοθεί με βάση πιστωτικό τίτλο που έχει κηρυχθεί ανίσχυρος.

Για τη διαγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από:α. Επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης

β. Την έκθεση επίδοσης της απόφασης αυτής και

γ. Το πιστοποιητικό τελεσιδικίας της.

Σε περίπτωση που η διαταγή πληρωμής έχει εκδοθεί με βάση πιστωτικό τίτλο που έχει κηρυχθεί ανίσχυρος απαιτούνται και αντίγραφα των, τυχόν, δημοσιεύσεων που ορίζει η δικαστική απόφαση.Β. Εάν η Διαταγή Πληρωμής δεν έχει κοινοποιηθεί στον καθ΄ου αφορά (αφορά στις διαταγές πληρωμής που έχουν εκδοθεί προ του Ιουνίου 2001).

Για τη διαγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από:α. Επικυρωμένο αντίγραφο της διαταγής πληρωμής και βεβαίωση του πληρεξουσίου Δικηγόρου του αιτούντος περί μη κοινοποίησης αυτής στον καθ’ ού ήβ.Επικυρωμένο αντίγραφο της διαταγής πληρωμής και βεβαίωση του αιτούντος τη διαταγή πληρωμής περί μη κοινοποίησής της, με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής του ανωτέρω από αρμόδια Δημόσια Αρχή (σε περίπτωση που η βεβαίωση χορηγείται από νομικό πρόσωπο απαιτούνται και τα έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος εκπροσώπου του νομικού προσώπου).Διαγραφή δεδομένου λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησής του στο Αρχείο

Οι διαταγές πληρωμής διατηρούνται για τρία (3) χρόνια και θα διαγράφονται από το αρχείο εφόσον:•έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της ήτοι έχουν εξοφληθεί όλα τα δεδομένα που υφίστανται καταχωρημένα στο αρχείο αθέτησης υποχρεώσεων και

•έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για το σύνολο των καταχωρημένων στο ΣΑΥ δεδομένων.

πηγή http://www.siamakis-lawyers.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΗ

Η ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΗ
Το ποίημα

ΕΛΛΗΝΑΣ η ευτυχία του να είσαι και η δυστυχία του να μην είσαι

ΕΛΛΗΝΑΣ η ευτυχία του να είσαι και η δυστυχία του να μην είσαι
το κείμενο

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Άγγελος Σικελιανός ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Αγιος Νικήτας ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ανακοίνωση ανάλυση απόκριες κούλουμα Αποστόλης Μαυροκέφαλος απόψεις ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΙΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΡΠΦΕΛΔ αρχιτεκτονική Αστεία ασφάλεια ΆυλονΣχεδιασμός αυτοκίνητο ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ αυτοπροστασία Βαλαωρίτης ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ ΝΑΝΟΣ Βιβλίο ΒΙΟΛΙ ΒΛΥΧΟ βλυχό γενεολογία ΓΕΝΙ Γένι ΓΙΑΟΥΖΟΣ γλέντι γλυκά ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΓΟΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΕΣ ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΛΕΥΚΑΔΙΤΕΣ Διασκέδαση διατήρηση ντόπιων σπόρων ΔΙΑΥΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ δικαιοσύνη δίκτυο ανταλλαγής σπόρων και αγαθών ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ Εγκλήματα έθιμα ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ εκδόσεις ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ελληνικότητα εξυγείανση Εορταστική κουζίνα επικαιρότητα έργα ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ευζείν ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ζωγραφική ΖΩΓΡΑΦΟΣ θάλασσα ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ ιατρικά θέματα πρόληψης ΙΣΤΟΡΙΑ ιστορία ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ιστοριούλες διδακτικές ΚΑΒΒΑΔΑΙΟΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΚΕΥΗ ΑΡΧΑΙΑ καθημερινές συνήθειες Καθημερινότητα ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ κάλαντα πρωτοχρονιάς καλλιτέχνες ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΩΧΩΡΙ καïκια κερδίζοντας κινηματογράφος ΚΙΟΥΡΤΟΙ ΚΛΑΡΙΝΟ ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΔΙΠΛΑ ΜΑΛΑΜΟΥ κοινωνία Κόλπος Βλυχού ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑ κουζίνα ΚΡΗΝΕΣ ΚΡΗΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΛΑΔΟΠΙΤΑ Λαϊκές εκφράσεις ΛΕΛΕΓΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑ ΛΕΥΚΑΔΑ 1800 ΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΧΕΡΝ ΛΕΥΚΑΔΙΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΙ Λευκαδίτικα μαχαίρια λευκαδίτικη κουζίνα λιμάνι Οδυσσέα Λιμάνι του Οδυσσέα ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ λογοτεχνία ΜΑΔΟΥΡΗ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ μοντελισμός μουσείο ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΥΡ. μουσική μουσική παράδοση μουσικοί ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ μπουράνο μύθοι αισώπου ΝΕΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Νικόλαος Δ.Καββαδάς ΝΙΚΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ντοκυμαντέρ ΝΥΔΡΙ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ οικονομία Ομηρική Ιθάκη ορθή διατροφή Πάλη για τα αυτονόητα ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ παράδοση ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ πατριδογνωσία Πέλιτη περιβάλλον πίστη ΠΟΙΗΣΗ ποίηση πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ πολιτική αυτοπροστασία ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ πολιτιστικά ΠΟΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ ποτά πριάρι ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ πρόσωπα ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ-ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ σκαρί ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΣ Σοφια Καλογεροπούλου ΣΟΦΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΟΣ στατιστικά ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΙ ΣΥΒΟΤΑ σύγχρονη αρχιτεκτονική ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ σύγχρονη ιστορία ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΚΑΤΩΧΩΡΙ 2009 ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΚΑΤΩΧΩΡΙ 2010 ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΣΕΙΣ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΚΑΤΩΧΩΡΙ 2012 Η ΝΕΟΛΑΙΑ σύλλογος Βλυχου ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΥΧΟΥ ΓΕΝΙΟΥ ΣΥΜΟΛ συνέντευξη ΣΥΝΘΕΤΗΣ συνταγές ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΧΙ Ταινίες τέκτονες-μασόνοι-ροταριανοί τηλεόραση ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ τοπία ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΛΗΑΡ τραγουδιστές υγεία ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΜΝΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΙ Φάνης Καββαδάς ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ φωτογραφίες φωτογράφοι Χειροτεχνία ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΨΑΡΕΜΑ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

www.vlicho.blogspot.com

www.vlicho.blogspot.com

Ο ΚΟΛΠΟΣ ΤΟΥ ΒΛΥΧΟΥ

Ο ΚΟΛΠΟΣ ΤΟΥ ΒΛΥΧΟΥ
κάντε κλίκ για χαρτη κόλπου