Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

ΠΕΡΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Αι δεκατρείς μνημονευόμεναι καταστροφαί της Λευκάδος από του 1612 μέχρι του 1869

Το πιο κάτω άρθρο του Λευκαδίτη λογίου Ιωάννη Ν. Σταματέλου (1822 – 1881) με τίτλο “Αι δεκατρείς μνημονευόμεναι καταστροφαί της Λευκάδος από του 1612 μέχρι του 1869″, όπου περιγράφονται οι μεγάλοι σεισμοί που έπληξαν το νησί από τις αρχές του 17ου μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στην “Εφημερίδα των Φιλομαθών”, αρ. 726, έτος ΙΗ’, σελ. 1985 (Αθήνα 24 Ιανουαρίου 1870). Το παραθέτουμε ως έχει διατηρώντας την ορθογραφία του πρωτοτύπου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο βιβλίο “Οι σεισμοί της Ελλάδας” (Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2003) των Β. Παπαζάχου – Κ. Παπαζάχου οι δεκατρείς σεισμοί που περιγράφει ο Σταματέλος στο άρθρο του είχαν τα εξής μεγέθη της κλίμακας Ρίχτερ:

Έτος σεισμικής δόνησης Βαθμοί κλίμακας Ρίχτερ
1612 6,5
1613 6,4
1625 6,6
1630 6,7
1704 6,3
1722 6,4
1723 6,7
1767 7,2
1769 6,7
1783 6,7
1815 6,3
1825 6,5
1869 6,4

Όλοι οι σεισμοί που περιγράφονται είχαν το επίκεντρό τους στην ευρύτερη περιοχή του νησιού της Λευκάδας, εκτός από τον σεισμό του έτους 1767 -ογδόη καταστροφή- που είχε το επίκεντρό του στο Ληξούρι της Κεφαλονιάς (Πηγή: Αντώνιος Γ. Περδικάρης, καθηγητής Δ.Ε., κάτοικος Θεσσαλονίκης).

“Αι δεκατρείς μνημονευόμεναι καταστροφαί της Λευκάδος, από του 1612 μέχρι του 1869.

Εν διαστήματι 260 ετών, δηλαδή από του 1612 μέχρι του 1869, η πόλις της Λευκάδος και τα πλείστα αυτής χωρία τρισκαιδεκάκις υπό των σεισμών καταστραφέντα, τρισκαιδεκάκις πάλιν ανωκοδομήθησαν ολόκληρα. Το γεγονός τούτο μαρτυρούσι σαφέστατα αρχαίαι σημειώσεις, αι πλείσται των οποίων διατηρούνται εις την οικογένειαν Ζαμπέλη, και άλλαι εις το δημόσιον της νήσου Αρχαιοφυλακείον. Ταύτας δημοσιεύομεν σήμερον αυτολεξεί προς φωτισμόν και οδηγίαν των συμπολιτών μας και της Κυβερνήσεως, ου μόνον δια την τώρα προκειμένην ανοικοδόμησιν πόλεως και χωρίων ολοκλήρων, αλλά και δια πάσαν του λοιπού τεκτονικήν εργασίαν. Εξ αυτών οι αναγνώσται μας θέλουσι πληροφορηθή ότι το έδαφος της Λευκάδος ή δεν πρέπει να οικήται υπό ανθρώπων, ή πρέπει αι οικοδομαί να κατασκευάζωνται μονόροφοι και ξύλιναι, στηριζόμεναι επί αμμολιθίνης βάσεως, ουχί υψηλωτέρας των τριών ποδών. Καλόν δε και στερεόν σχέδιον οικοδομικής έχομεν προ οφθαλμών τας οικίας, ας η Αγγλική προστασία ωκοδόμησεν εις την Κ α ι ν ό ρ γ ι α χ ώ ρ α , κατά την κατστροφήν του σεισμού των 1825.

Πρώτη καταστροφή το 1612.

1612, μηνί Μαΐω 16, ημέρα ε’. άρχισαν και εγίνοντο οι σεισμοί εις την Αγίαν Μαύραν, και έγιναν την πρώτην ημέραν, ώρα γ’. της ημέρας, ήγουν της Πέμπτης, δύο σεισμοί, ώστε οπού άνθρωπος δεν τους ενθυμείται, και πάλιν άρχισαν και εμεταγίνοντο καθ’ εκάστην ημέραν και νύκτα έως πενήντα, εξήντα ημέρας, και δεν έπαυσαν μήτε νύκτα, μήτε ημέραν, και εκόπει πολύς τόπος εις την Λευκάδα, και πολλά χωρία εξεθεμελιώθησαν από τον πάτον, και εγύρισαν τα θεμέλια άνω κάτω, ώστε οπού έμελε να καταποντίση όλη η Λευκάδα, και εγίνη ευφορία κτλ. (Σημ. Ιερ. Νικολ. Ζαμπελίου).

Δευτέρα καταστροφή, το 1613.

1613, μηνί Οκτωβρίω 2, ημέρα ς’. ώρα γ’. της ημέρας, άρχισαν πάλιν οι σεισμοί εις την Αγίαν Μαύραν και εις όλην την Λευκάδα, και εγίνη τη αυτή ημέρα ένας μέγας σεισμός, ώστε οπού δεν τον ενθυμάται άνθρωπος εις τον αιώνα, καγώ ο αμαρτωλός Νικόλαος Ιερεύς, μόνος δια ταις πολλαίς μου αμαρτίαις, έτυχα εις την θείαν μυσταγωγίαν, πριν του τελειώσαι το Ευαγγέλιον, και μετά το τελειώσαι το άγιον Ευαγγέλιον άρχησεν μέγας και φοβερός σεισμός, καγώ μόνον εξέστην και έμεινα άφωνος, και πάλιν έπεσαν πολλά σπίτια εις όλην την Λευκάδα, και τόποι πολλοί έπεσαν, και εκρημνίσθησαν και η καμάρες εις την Αγίαν Μαύρα, και τα σπίτια της Αγίας Μαύρας όσα ήτον με ξυλοδεσά έπεσαν τα κεραμίδια και εσυντρίφθησαν, και όσα ήτον πέτρινα ερράγησαν από άνω έως κάτω, και έπεσαν και τα κεραμίδια και εσυντρίφθησαν, όμως έπεσαν και εις το Κάστρο δύο μιναρέδες, και ερράγησαν και τα παλάτια από άνω έως κάτω, και έπεσαν πολλά παλάτια, και ούτως άρχισαν πάλιν να γίνωνται σεισμοί νύκτα και ημέραν οπού δεν έπαυσαν ποτέ. (Σημ. του αυτού Ιερέως).

Τρίτη καταστροφή, το 1625.

1625, μηνί Ιουνίω 18, ώρα α’. της ημέρας, ημέρα Σαββάτου εγίνη ένας μέγας σεισμός, και έπεσαν η καμάραις όλαις, και εις την Αμαξικήν τα σπίτια όλα και μαγαζία και κτιστά και ταύλινα, και εγύρισαν τα θεμέλιά τους άνω κάτω, και έπεσαν και μερικά σπίτια εις την χώραν και εις το Κάστρο και εις την άλλην μεριά, και έπεσε και η Αρχιεπισκοπή όλη, και η Εκκλησία και τα κελιά, και η Παναγία εις τους Κήπους, και εις τους Τσουκαλάδες η Αγία Αναστασά, και άλλα μερικά σπίτια εις τα περίχωρα της Λευκάδος, και εις όλα τα ξερόμερα εγίνη πολλή ζημία, και άρχισαν και εγίνοντο και άλλοι σεισμοί, αμμή ο πρώτος ήτον μέγας, οπού άνθρωπος δεν τον ενθυμάται εις τον αιώνα, και εκόπησαν και η καμάραις όλαις, και έκαμε να έλθη το νερόν εις την χώραν έως τας 20 Σεπτεμβρίου. (Σημ. του αυτού ιερέως).

Τετάρτη καταστροφή, το 1630.

1630, μηνί Ιουνίω 22, δύο ώραις της ημέρας έγινε σεισμός μέγας και έπεσαν η καμάρες, και πολλά σπίτια εις την χώραν και εις το Κάστρο της Αγίας Μαύρας και εχάλασαν και εις την Κατούνα του Καριώτη όλα τα σπίτια και εξερριζώθησαν και τα δένδρα, και εις όλην την Λευκάδα ομοίως έπεσαν τα σπίτια εις μερικά χωρία δεν έμεινε σπίτι, τα θεμέλια εγύρισαν άνω κάτω, και εκόπη και πολύς τόπος, και εσκοτόθησαν και πολλοί άνθρωποι εις την Λευκάδα κλπ. (Σημ. του αυτού Ιερέως).

Πέμπτη καταστροφή, το 1704.

1704, Νοεμβρίου 11, το βράδυ του Σαββάτου, οπού κατ’ αυτήν την ημέραν ήτο εορτή του μεγαλομάρτυρος Μηνά, ξημερόνοντας Κυριακή, ώρα μία και μισή της νυκτός, εγίνη ένας φοβερός σεισμός οπού έπεσαν εις την Αμαξικήν όσα σπίτια ήτον τοίχινα και μερικά ταύλινα, και η Εκκλησίαις, μόνον ο Άγιος Αθανάσιος έμεινεν, επειδή και ήτον ξύλινος, ομοίως και εις το Κάστρον έπεσαν και εκεί μερικά σπίτια, και τα άλλα όλα εδραπανίσθησαν, και εσκοτόθηκαν και μερικοί άνθρωποι, εις την Αμαξικήν 13, εις το Κάστρο 3, και άλλοι ελαβόθησαν, ομοίως έπεσαν και εις το Φρίνι πολλά σπίτια, και εις όλην την νήσον της Λευκάδος έγινε φοβερός ο σεισμός, και έπεσαν και μερικά μοναστήρια, και πολλά σπίτια εις τα χωρία και η Αγία Αναστασία εις τους Τσουκαλάδες, και εσκοτόθη η Αθανούλα η γυνή του Μύχου του Σωφρονά, και έπεσαν τα κελιά και το παλάτιον της Επισκοπής, και η Παναγία εις την Γύραν, μάλιστα εις το Δράγανο εβύθησεν ένα σπίτι, και μόνον ολίγο φαίνεται, και εγίνη πολλή και μεγαλωτάτη ζημία εις όλην την νήσον και Αγίαν Μαύραν, και έπειτα από αυτόν τον σεισμόν έγιναν και άλλοι πολλοί ημέραις πολλαίς, μα ωσάν αυτόν οπού εγίνη πρώτον κανένας άλλος δεν εγίνη, διότι τέτοιος ήτον οπού κανείς εις τον αιώνα δεν τον ενθυμάται, και εχάλασαν παντελώς η καμάραις όλαις και οι χαζουνάδες κτλ. (Σημ. εκ του βιβλίου του Αγίου Νικολάου, τηρουμένου εις το Αρχαιοφ.).

Έκτη καταστροφή, το 1722.

1722, Μαΐου 25, αφ’ εσπέρας επιφωσκούσης πέμπτης έγειναν δύο σεισμοί αλλεπάλληλοι, και έπεσαν εις τα χωρία της Λευκάδος πολλά σπίτια, ξεχωριστά εις το Αθάνι, Διαμιλιάνι, Αϊπέτρον, εγίνη πολλή φθορά κ.τ.λ. (Σημ. του Ιερ. Γεωργ. Ζαμπελίου.)

Εβδόμη καταστροφή, το 1723.

1723· Φεβρουαρίου 9. Αφ’ εσπέρας επιφωσκούντος Σαββάτου έγινε σεισμός μέγας και φοβερός, και εκράτησεν εις πολλήν ώραν και εταράχθησαν όλα τα σπίτια κ.τ.λ. (Σημ. του αυτού Ιερέως).

- Φεβρουαρίου 11, ώρα εννάτη της νυκτός αυγαζούσης β’. έγινε μεγαλώτατος σεισμός, και εχάλασαν πολλά σπίτια, και έπεσεν το γυναικίτι της Ευαγγελίστριας, και ερραγίσθη εις πολλά μέρη η καλλονή της Εκκλησίας του Αγίου Μηνά, το καύχημα ταύτη της νήσου, και ερραγίσθη ακόμη το καμπαναρίον του Σωτήρως, και ο τοίχος της Αγίας Παρασκευής, και άλλα σπίτια, τα μεν έπεσαν, τα δε ερραγήσθησαν, και εγίνη ζημία όχι ολίγη εις την Αμαξικήν, και ύστερα από αυτόν έγιναν και άλλοι σεισμοί, νύκτα και ημέραν μικροί. κτλ. (Σημ. του αυτού Ιερέως).

Ογδόη καταστροφή, το 1767.

1767, Ιουλίου 11, έγινεν ένας σεισμός φοβερός και παγκόσμιος, ο οποίος έκαμε μεγάλον αφανισμόν. (Σημ. εκ του βιβ. του Αγ. Νικολάου).

Εννάτη καταστροφή, το 1769.

1769. Εν μηνί Oκτωβρίω α’. έγινε σεισμός μέγας και φοβερός εις όλην την Νήσον και εις την χώραν, της οποίας έγινε ζημία μεγάλη εις τα σπίτια και εκκλησίαις, και μετά τον αυτόν ηκολούθησαν να γίνωνται και έτεροι μικρότεροι καθημερινά, έως τας υστέρας του ακολούθου Νοεμβρίου, το αυτό έτος. (Σημ. Ιερ. Ζαχαρία Ζαμπελίου).

Τώρα έρχομαι να δηγηθώ και πάθη να κινήσω,
επαίνους, φόνους και κλαθμούς να γράψω θα ν’ αρχίσω.
Την ταραχήν ΄που έλαβεν η μαύρη Άγια Μαύρα,
που όσοι κι’ αν την ίδανε έχ’ η καρδιά τους λαύρα…
Στους χίλιους επτακόσιους εννέα και εξήντα
που ‘ταν τριάντα Σεπτεβριού εις οκτώ ώραις νύκτα
Μέγας σεισμός εγίνηκε, που να μην είχε γένη,
που ‘πέσανε τα σπίτια σου, κ’ έμεινες ρημωμένη.
Που ‘πεσαν τα καμπαναριά κ’ η εκκλησές σκορπούσαν
διατί όσ’ ελειτουργούντανε δεν εμετανοούσαν.
Οπού σ’ αυτήν την ταραχήν εκαπυνοβολούγαν
Τα σπίτια σου τα νηόκτιστα τελείως εχαλούγαν.
Που πέφταν η καμάρες σου η μορφοκαμομένες
οπού ‘τανε στη Βενετιά κι’ ολούθε ξακουσμένες.
Λάδια πολλά εχύθηκαν, βουτύριτα και μέλια
γιατί ‘ταν θέλημα Θεού να χαλαστούμαι τέλεια.
Που πέσανε οι φούρνοι σου, η ανάπαψις του κόσμου,
μ’ ας έχω και συγχώρησι, γιατί δεν τάϊδα ατός μου.
Τώρα λοιπόν ας κλάψωμε με δάκρυ ας θρηνούμε
για τα πολλά μας κρίματα να μην αφανισθούμε.
Ας καύσωμε και τους νεκρούς οπού εσκοτοθήκαν
εις του σεισμού την ταραχήν κι’ όλοι αφανισθήκαν…
ΣΤΑΘΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ έκαμα το παρόν.

Δεκάτη καταστροφή, το 1783.

1783, Μαρτίου 9, ημέρα πέμπτη των αγίων τεσσαράκοντα μαρτύρων εις τας δύο ώρας της νυκτός έγινε σεισμός μέγας και φοβερός εις όλην την Νήσον, δίχως παραμικράν ζημίαν. (Σημ. του αυτού Ιερέως).

-Μαρτίου 11, έγινε σεισμός έτερος ένας μεγάλος. (Σημ. του αυτού).

-Μαρτίου 12, ημέρα Κυριακή πριν της ιεράς λειτουργίας έγινεν παλιν σεισμός μεγαλήτερος και φοβερώτερος από του Σαββάτου εις όλην την νήσον, εις την οποίαν εκρημνίσθησαν όλα τα σπίτια εκ θεμελίων του χωρίου Αθήνι. Ομοίως εκρημνίσθησαν αρκετόν μέρος σπιτίων εις τα χωριά Αϊπέτρο, Δράγανο, Κομιλιό, Καλαμίτσι, Διαμιλιάνι, Εξάνθια, Αϊλιό, Εγκλουβή, Σίβρο, και Βουρνικά, με θάνατον ψυχών 25. Εις τα άνωθεν χωρία και εξαιρέτως εις το Αθήνι, Δράγανο και Καλαμίτζι, ομοίως και εδώ εις την χώραν εσυντρίφθησαν σχεδόν όλα, και η περισσότεραις Εκκλησίαις, και μετά τον αυτόν σεισμόν έγιναν και άλλοι πολλότατοι, μικρότεροι, οίτινες ακολούθησαν να γίνωνται έως τας 20 του ακολούθου Μαΐου, και στοχαζόμενος να έπαυσαν, υπήγαμεν την εικόνα της Κυρίας Θεοτόκου πεφανερωμένης, την οποίαν εκατεβάσαμεν εις τας 12 του άνω Μαρτίου, και εξαίφνης εις τας 27 του αυτού Μαΐου, ημέρα Σαββάτου εις τας 23 ώρας , μετά τον εσπερινόν, έγινεν άλλος σεισμός μεγαλήτερος και σφοδρότερος σχεδόν εις όλην την νήσον, και εδώ εις την Αμαξικήν, δίχως ζημίαν αλλά μεγάλον συντριμμόν των συντριφθέντων σπιτίων, και εξακολούθησαν να γίνωνται με φόβον μας άμετρον έως τας 4 Αυγούστου 1783. (Σημ. του αυτού Ιερέως).

Ο σεισμός της 11/23 Μαρτίου λήξαντος, τω όντι επέφερεν εις την νήσον μεγάλας καταστροφάς, και τον θάνατον 60 ανθρώπων. Παρετήρησα ότι τόσον εις την πόλιν, όσον και εις το φρούριον δεν υπάρχει οικοδομή, ήτις κατά το μάλλον και ήττον να μην εβλάφθη, και ιδίως αι εκκλησίαι, αίτινες είναι όλως λίθιναι. Παρομοίας καταστροφάς επέφερεν και εις όλην την λοιπήν νήσον, αλλά τα χωρία Αθήνι, Δράγανο, Άγιος Πέτρος και Σίβρον υπέφερον πλέον του λοιπού. Εις νερόμυλος του Κυρίου Τσαρλαμπά κατέστη σωρός λίθων, εις έτερος ανεμόμυλος εις Άγιον Πέτρον ετάφη με πέντε ανθρώπους εις τας αβύσσους, επιπεσόντος επ’ αυτού τμήματος βουνού. Άλλο τμήμα βουνού εις χωρίον Αθήνι κατεκρημνίσθη, αι δε οικίαι του χωρίου τούτου είναι διόλου καταχαλασμέναι. Εις Δράγανον μία οικία κατεδαφίσθη εκ θεμελίων εις τρόπον μοναδικόν κτλ. (Επιστολή 20 Απριλίου 1783, του Μηχανικού Πέτρου Γιρόντση, προς τον εις Κέρκυραν αδελφόν του Φραγκίσκον – Μετάφρασις εκ του Ιταλικού).

Ενδεκάτη καταστροφή, το 1815.

Η νήσος Λευκάς υπόκειται εις σεισμούς συνεχείς και σφοδρούς και πολλάκις καταστρεπτικούς ως τω 1815, δεινώς κατασεισθείσα έπαθε πολλά, και πολλαί των οικοδομών αυτής κατεδαφίσθησαν και ουκ ολίγοι των κατοίκων εθανατώθησαν. (Ιδ. Ελληνικά Ραγκαβή, τόμ. γ’. σελ. 708).

Δωδεκάτη καταστροφή, το 1825.

1825. Τη 7 Ιανουαρίου, ημέρα εορτής του αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού περί ώραν 12, παρά 10 λεπτά, συνέβη μέγιστος σεισμός· πριν δε αυτού το κατά το δυτικόν της νήσου, απέναντι του χωρίου Καλαμίτσι κείμενον ακατοίκητον νησίδιον, το καλούμενον Σέσουλα, εκαλύφθη κατά καιρούς υπό της θαλάσσης, και την στιγμήν ταύτην εξήλθεν καπνός μαύρος εξ αυτού και συγχρόνως ηκούσθη εις Λευκάδα μεγάλη βοή και μετ’ αυτήν συνέβη δεινός κλονισμός, καθ’ ον επέκεινα των 60 ανθρώπων εθανατώθησαν και έως 80 επληγώθησαν εντός της χώρας, εκτός των όσων έπαθον εις τα χωρία κτλ. (Ιδέ αυτόθι σελ. 708).

Δεκάτη τρίτη καταστροφή, 1869.

Περί της καταστροφής ταύτης εγράψαμεν και προηγουμένως. Και νυν δε λέγομεν εν συνόψει τα εξής.

1869, Δεκεμβρίου 16, περί την χαραγήν εγένετο μέγας σεισμός καταστήσας την πόλιν μας σωρόν ερειπίων· μόλις εν αυτή διεσώθησαν αβλαβείς 20 – 25 οικίαι. Εκ δε των 16 εκκλησιών μόνη η του Αγίου Νικολάου ηδυνήθη ν’ ανθέξη. Την αυτήν καταστροφήν επέφερε και εις χωρίον Τσουκαλάδες, εις δε τα άλλα χωρία η ζημία εγένετο μετριωτέρα. Παρετηρήθη ότι αι μεν λίθιναι οικοδομαί εκ θεμελίων κατεστράφησαν, αι δε ξύλιναι προσεβλήθησαν εν μέρει.”

Εν Λευκάδι τη 5 Ιανουαρίου 1870

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ
Σχολάρχης.


Οδηγίες αντισεισμικής προστασίας

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη σεισμικότητα. Όλες οι περιοχές της κινδυνεύουν να πάθουν βλάβες μικρές ή μεγάλες από σεισμό.
Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε πώς να προστατευτούμε και να έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα.Τι πρέπει να κάνετε ΑΠΟ ΤΩΡΑ
Τι πρέπει να κάνετε την ΩΡΑ του σεισμού
Τι πρέπει να κάνετε ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ το σεισμό
Η συμπεριφορά μας ΜΕΤΑ το σεισμό


  Τι πρέπει να κάνετε ΑΠΟ ΤΩΡΑ


 • Συζητήστε με την οικογένειά σας και καταστρώστε σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Όλα τα μέλη της οικογένειας πρέπει να γνωρίζουν τι να κάνουν σε περίπτωση σεισμού. Προγραμματίστε που θα καταφύγετε μετά το σεισμό. Καθορίστε πού και πώς θα συναντηθείτε. Μάθετε τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. Να ξέρετε από που κλείνουν οι γενικοί διακόπτες ( ηλεκτρικού ρεύματος, γκαζιού, φυσικού αερίου, νερού).
 • Ενημερωθείτε για τα απλά μέτρα αντισεισμικής προστασίας στο σπίτι και εφαρμόστε τα. Τέτοια μέτρα είναι: να στερεώσετε καλά στους τοίχους τα βαριά αντικείμενα ( π.χ. έπιπλα, κάδρα, καθρέφτες, θερμοσίφωνα), να τοποθετήσετε τα εύθραυστα αντικείμενα σε χαμηλά ράφια.
 • Προμηθευτείτε τα άμεσα απαραίτητα σε περίπτωση σεισμού όπως φακό, φορητό ραδιόφωνο, κουτί πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρα.
 • Μάθετε για την προστασία από σεισμό, ασχοληθείτε με το να αποκτήσετε εσείς και το περιβάλλον σας σωστή αντισεισμική συμπεριφορά.

 • Επιστροφή  Αν βρεθείτε μέσα σε κτίριο
 • Μην τρέχετε προς την έξοδο
 • Καλυφθείτε αμέσως κάτω από ένα γερό τραπέζι ή άλλο έπιπλο.
 • Απομακρυνθείτε από επικίνδυνα σημεία όπως τζαμαρίες και βαριά έπιπλα.
 • Μη βγαίνετε στα μπαλκόνια.
  Αν βρεθείτε έξω από κτίριο
 • Μείνετε έξω. Μην μπαίνετε μέσα σε κτίρια.
 • Απομακρυνθείτε από κτίρια, μανδρότοιχους, ηλεκτροφόρα καλώδια.
 • Καταφύγετε σε ανοιχτό ασφαλή χώρο όπως: πλατεία ή πάρκο.
  Αν είστε μέσα στο αυτοκίνητο
 • Παρκάρετε το αυτοκίνητο σε ασφαλές μέρος που δεν εμποδίζει την κυκλοφορία.
 • Αποφύγετε πολυώροφα κτίρια, φωτεινούς σηματοδότες, γέφυρες.

 • Επιστροφή

  Τι πρέπει να κάνετε ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ το σεισμό
 • Κλείστε τους γενικούς διακόπτες ( ηλεκτρικού ρεύματος, γκαζιού, φυσικού αερίου, νερού).
 • Πάρετε μαζί σας τα άμεσα απαραίτητα: φακό, ραδιοφωνάκι, νερό ή ότι άλλο έχετε ανάγκη.
 • Βγείτε προσεκτικά έξω από το κτίριο. Περπατάτε γρήγορα και μην τρέχετε. Μη χρησιμοποιείτε ανελκυστήρα.
 • Καταφύγετε σε ανοικτό ασφαλή χώρο όπως: Πλατεία ή Πάρκο Μην πλησιάζετε τις ακτές.

 • Επιστροφή

  Η συμπεριφορά μας ΜΕΤΑ το σεισμό
 • Μη χρησιμοποιείτε άσκοπα το τηλέφωνο για τι μπλοκάρετε το δίκτυο.
 • Μη χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας γιατί προκαλείτε μποτιλιάρισμα και καθυστερείτε τα οχήματα παροχής βοήθειας.
 • Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες των αρχών.
 • Ενημερωθείτε από τους αρμόδιους φορείς. Μην πιστεύετε τις φήμες, δημιουργούν σύγχυση.
 • Πρέπει να γνωρίζετε ότι θα ακολουθήσουν μετασεισμοί.

Οδηγίες για προστασία από σεισμό

Διαβάστε το, αντιγράψτε το, προωθείστε το, κολλήστε το σε εμφανές σημείο στο σπίτι σας, ενημερώστε όσους περισσότερους μπορείτε, αλλά μην το προσπεράσετε. Η Ελλάδα είναι από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη μας. Κάποια πράγματα λοιπόν πρέπει απλά να τα γνωρίζουμε για δική μας ασφάλεια.
Ακόμα: Οδηγίες Προστασίας του Πολίτη από τους Σεισμούς (από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας)

Υποδείξεις για επιβίωση μετά από σεισμό

Αποσπάσματα από το άρθρο του Doug Copp στο "Triangle of Life", επιμέλεια έκδοσης από τον Larry Linn του MAA Safety Committee, 13/4/04:

"Το όνομά μου είναι Doug Copp. Είμαι ο Αρχηγός Διάσωσης και Διευθυντής Καταστροφών της Αμερικανικής Ομάδας Διεθνούς Διάσωσης (American Rescue Team International, ARTI), μια από τις πιο έμπειρες ομάδες διάσωσης του κόσμου. Οι πληφορίες που περιέχονται σ'αυτό το άρθρο θα σώσουν ζωές στο ενδεχόμενο ενός σεισμού.

Το πρώτο κτίριο στο οποίο μπουσούλισα στα τέσσερα ήταν ένα σχολείο στη πόλη του Μεξικού κατά τη διάρκεια του σεισμού του 1985. Όλα τα παιδιά ήταν κάτω από τα θρανία. Όλα τα παιδιά κυριολεκτικά καταπλακωθήκανε σε σημείο ισοπέδωσης. Θα μπορούσαν να είχαν σωθεί άμα είχαν ξαπλώσει δίπλα στα θρανία κατα μήκος του διαδρόμου. Ήταν φρικτό, καθόλου αναπόφευκτο και αναρωτήθηκα γιατί τα παιδιά δεν ήταν στους διαδρόμους. Δεν ήξερα
εκείνη τη στιγμή ότι είχε δωθεί οδηγία στα παιδιά να κρυφτούν κάτω από
οποιοδήποτε έπιπλο.

Απλά, όταν τα κτίρια γκρεμίζονται, το βάρος της οροφής που πέφτει πάνω στα διάφορα αντικείμενα ή έπιπλα ενός δωματίου συνθλίβει αυτά τα αντικείμενα, αφήνοντας κάποιο χώρο ή κενό δίπλα τους. Αυτός ο χώρος είναι αυτό που αποκαλώ "τρίγωνο της ζωής". Όσο μεγαλύτερο και δυνατότερο είναι το αντικείμενο, τόσο το λιγότερο θα συμπιεστεί. Όσο λιγότερο συμπιεστεί, τόσο μεγαλύτερο το κενό και τόσο μεγαλύτερη θα είναι η πιθανότητα ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί το κενό αυτό για την ασφάλειά του να μη τραυματιστεί. Την
επόμενη φορά που θα δείτε κτίρια που έχουν καταρεύσει στην
τηλεόραση,μετρείστε τα "τρίγωνα" που έχουν σχηματιστεί. Είναι παντού. Είναι το πιό κοινό σχήμα που θα δείτε στα γκρεμισμένα κτίρια. Είναι παντού.

ΔΕΚΑ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

1. Σχεδόν όλοι που απλά "βουτούν και κρύβονται κάτω από κάτι" όταν καταρέει ένα κτίριο συνθλίβονται μέχρι θανάτου. Οι άνθρωποι που χώνονται κάτω από αντικείμενα, όπως θρανία ή αυτοκίνητα, συνθλίβονται.

2. Οι γάτες, τα σκυλιά και τα μωρά πολύ συχνά και φυσικά διπλώνουν το σώμα τους στην εμβρυακή θέση. Πρέπει να κάνετε και εσεις το ίδιο σε περίπτωση σεισμού. Είναι ένα φυσικό ένστικτο ασφάλειας και επιβίωσης. Μπορείτε να επιβιώσετε σε ένα μικρό κενό. Πηγαίνετε δίπλα σε ένα αντικείμενο, δίπλα σε ένα καναπέ, δίπλα σε ένα ογκώδες αντικείμενο που θα συμπιεστεί ελαφρά αλλά θα αφήσει ένα κενό δίπλα του.

3. Τα ξύλινα κτίρια είναι η ασφαλέστερη κατασκευή που μπορεί κανείς να βρεθεί κατά τη διάρκεια ενός σεισμού. Το ξύλο είναι ελαστικό και κινείται με τη δύναμη του σεισμού. Αν όντως ένα ξύλινο κτίριο καταρεύσει, δημιουργούνται μεγάλα κενά επιβίωσης. Επιπλέον, ένα ξύλινο κτίριο έχει λιγότερη συμπυκνωμένη μάζα όταν καταρεύσει. Τα κτίρια από τούβλα θα σπάσουν σε πολλά ατομικά τούβλα. Τα τούβλα αυτά θα προκαλέσουν πολλούς τραυματισμούς, αλλά λιγότερα πολτοποιημένα πτώματα σε σύγκριση με πλάκες από μπετόν.

4. Αν είστε ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι τη νύχτα και συμβεί σεισμός, απλά κυλείστε έξω από το κρεβάτι. Ένα ασφαλές κενό θα υπάρχει γύρω από το κρεβάτι. Τα ξενοδοχεία θα είναι σε θέση να πετύχουν ένα πολύ υψηλότερο ποσοστό επιβίωσης από σεισμό, απλά με το να αναρτήσουν μιά πινακίδα στο πίσω μέρος της πόρτας κάθε δωματίου, που να λέει στους ενοίκους να
ξαπλώσουν στο πάτωμα δίπλα στη βάση του κρεβατιού κατά τη διάρκεια ενός
σεισμού.

5. Αν συμβεί ένας σεισμός και δεν μπορείτε εύκολα να ξεφύγετε με το να βγείτε έξω από τη πόρτα ή το παράθυρο, τότε ξαπλώστε κάτω και διπλώστε το σώμα σας στην εμβρυακή θέση δίπλα σε ένα καναπέ ή σε μιά μεγάλη καρέκλα.

6. Σχεδόν όλοι που πηγαίνουν κάτω από το κούφωμα της πόρτας όταν καταρέει το κτίριο, σκοτώνονται. Και αυτό γιατί αν κάθεστε κάτω από το κούφωμα και η πόρτα πέσει προς τα μπρός ή προς τα πίσω θα συνθλιβείτε από την οροφή από πάνω. Αν ή πόρτα πέσει προς τα πλάγια θα κοπείτε στη μέση από το κούφωμα. Και στις δύο περιπτώσεις θα σκοτωθείτε!

7. Ποτέ να μη πάτε στις σκάλες. Οι σκάλες έχουν διαφορετική ιδιοσυχνότητα (ταλαντώνονται διαφορετικά από το κεντρικό όγκο του κτιρίου). Οι σκάλες και το υπόλοιπο τμήμα του κτιρίου συνεχώς προσκρούουν μεταξύ τους μέχρις ότου οι σκάλες διαλυθούν εκ θεμελίων.Οι άνθρωποι που πάνε στις σκάλες πριν λάβει χώρα η οριστική διάλυσή τους, ακρωτηριάζονται φρικτά από τα σκαλοπάτια της σκάλας τη στιγμή που αυτά διαλύονται. Ακόμα και αν το κτίριο
δεν καταρεύσει, μείνετε μακριά από τις σκάλες, καθόσον αυτές είναι από τα
πιο πιθανά μέρη του κτιρίου να υποστούν βλάβες. Ακόμα και αν οι σκάλες δεν καταρεύσουν από το σεισμό, μπορεί να καταρεύσουν αργότερα από την υπερφόρτωσή τους από τον πανικόβλητο κόσμο που έχει στραφεί σ'αυτές για εκκένωση του κτιρίου. Οι σκάλες πρέπει πάντα να ελέγχονται για
καταλληλότητα μετά από σεισμό, ακόμα και αν το υπόλοιπο κτίριο δεν έχει
υποστεί ζημιές.

8. Πηγαίνετε κοντά στους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου ή έξω από αυτούς αν είναι δυνατόν. Είναι πολύ καλύτερα να είστε κοντά στο εξωτερικό του κτιρίου παρά στο εσωτερικό. Όσο πιό μακριά είστε από την εξωτερική περίμετρο του κτιρίου, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να μπλοκαριστεί η οδός διαφυγής σας.

9. Οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στα οχήματά τους συνθλίβονται όταν ο δρόμος από πάνω (ανισόπεδοι δρόμοι) καταρεύσει σε περίπτωση σεισμού και καταπλακώσει τα οχήματά τους. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που συνέβη με τις πλάκες ανάμεσα στα καταστρώματα στη λεωφόρο Nimitz. Τα θύματα του σεισμού του Σαν Φραντσίσκο μείναν όλα μέσα στα αυτοκίνητά τους. Σκοτώθηκαν όλοι. Θα μπορούσαν να είχαν σωθεί απλά με το να είχαν βγεί έξω και να είχαν καθήσει ή ξαπλώσει δίπλα στα οχήματά τους. Όλα τα καταπλακωμένα αυτοκίνητα είχαν κενά ύψους ενός μέτρου δίπλα τους, εκτός από εκείνα στα οποία οι κολώνες
από μπετόν είχαν πέσει εγκάρσια πάνω τους.

10. Ανακάλυψα, καθώς μπουσουλούσα μέσα σε γραφεία εφημερίδων που είχαν καταρεύσει, καθώς και σε άλλα γραφεία με πολύ χαρτικό υλικό, ότι το χαρτί δεν συμπιέζεται. Μεγάλα κενά δημιουργούνται γύρω από στοίβες από χαρτί."

Διαδώστε αυτό το μήνυμα και σώστε ζωές...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΗ

Η ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΗ
Το ποίημα

ΕΛΛΗΝΑΣ η ευτυχία του να είσαι και η δυστυχία του να μην είσαι

ΕΛΛΗΝΑΣ η ευτυχία του να είσαι και η δυστυχία του να μην είσαι
το κείμενο

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Άγγελος Σικελιανός ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Αγιος Νικήτας ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ανακοίνωση ανάλυση απόκριες κούλουμα Αποστόλης Μαυροκέφαλος απόψεις ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΙΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΡΠΦΕΛΔ αρχιτεκτονική Αστεία ασφάλεια ΆυλονΣχεδιασμός αυτοκίνητο ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ αυτοπροστασία Βαλαωρίτης ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ ΝΑΝΟΣ Βιβλίο ΒΙΟΛΙ ΒΛΥΧΟ βλυχό γενεολογία ΓΕΝΙ Γένι ΓΙΑΟΥΖΟΣ γλέντι γλυκά ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΓΟΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΕΣ ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΛΕΥΚΑΔΙΤΕΣ Διασκέδαση διατήρηση ντόπιων σπόρων ΔΙΑΥΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ δικαιοσύνη δίκτυο ανταλλαγής σπόρων και αγαθών ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ Εγκλήματα έθιμα ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ εκδόσεις ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ελληνικότητα εξυγείανση Εορταστική κουζίνα επικαιρότητα έργα ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ευζείν ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ζωγραφική ΖΩΓΡΑΦΟΣ θάλασσα ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ ιατρικά θέματα πρόληψης ΙΣΤΟΡΙΑ ιστορία ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ιστοριούλες διδακτικές ΚΑΒΒΑΔΑΙΟΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΚΕΥΗ ΑΡΧΑΙΑ καθημερινές συνήθειες Καθημερινότητα ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ κάλαντα πρωτοχρονιάς καλλιτέχνες ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΩΧΩΡΙ καïκια κερδίζοντας κινηματογράφος ΚΙΟΥΡΤΟΙ ΚΛΑΡΙΝΟ ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΔΙΠΛΑ ΜΑΛΑΜΟΥ κοινωνία Κόλπος Βλυχού ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑ κουζίνα ΚΡΗΝΕΣ ΚΡΗΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΛΑΔΟΠΙΤΑ Λαϊκές εκφράσεις ΛΕΛΕΓΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑ ΛΕΥΚΑΔΑ 1800 ΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΧΕΡΝ ΛΕΥΚΑΔΙΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΙ Λευκαδίτικα μαχαίρια λευκαδίτικη κουζίνα λιμάνι Οδυσσέα Λιμάνι του Οδυσσέα ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ λογοτεχνία ΜΑΔΟΥΡΗ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ μοντελισμός μουσείο ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΥΡ. μουσική μουσική παράδοση μουσικοί ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ μπουράνο μύθοι αισώπου ΝΕΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Νικόλαος Δ.Καββαδάς ΝΙΚΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ντοκυμαντέρ ΝΥΔΡΙ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ οικονομία Ομηρική Ιθάκη ορθή διατροφή Πάλη για τα αυτονόητα ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ παράδοση ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ πατριδογνωσία Πέλιτη περιβάλλον πίστη ΠΟΙΗΣΗ ποίηση πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ πολιτική αυτοπροστασία ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ πολιτιστικά ΠΟΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ ποτά πριάρι ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ πρόσωπα ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ-ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ σκαρί ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΣ Σοφια Καλογεροπούλου ΣΟΦΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΟΣ στατιστικά ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΙ ΣΥΒΟΤΑ σύγχρονη αρχιτεκτονική ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ σύγχρονη ιστορία ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΚΑΤΩΧΩΡΙ 2009 ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΚΑΤΩΧΩΡΙ 2010 ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΣΕΙΣ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΚΑΤΩΧΩΡΙ 2012 Η ΝΕΟΛΑΙΑ σύλλογος Βλυχου ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΥΧΟΥ ΓΕΝΙΟΥ ΣΥΜΟΛ συνέντευξη ΣΥΝΘΕΤΗΣ συνταγές ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΧΙ Ταινίες τέκτονες-μασόνοι-ροταριανοί τηλεόραση ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ τοπία ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΛΗΑΡ τραγουδιστές υγεία ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΜΝΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΙ Φάνης Καββαδάς ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ φωτογραφίες φωτογράφοι Χειροτεχνία ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΨΑΡΕΜΑ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

www.vlicho.blogspot.com

www.vlicho.blogspot.com

Ο ΚΟΛΠΟΣ ΤΟΥ ΒΛΥΧΟΥ

Ο ΚΟΛΠΟΣ ΤΟΥ ΒΛΥΧΟΥ
κάντε κλίκ για χαρτη κόλπου